Tuleviku liigutajad
Õppekäik Kumusse koos ZUGA Ühendatud Tantsijate liikumise töötoaga

Kumu ja Sõltumatu Tantsu Ühendus kutsuvad lasteaia vanema rühma lapsi ja põhikooli I ja II astme õpilasi näitusele „Jeremy Shaw. Phase Shifting Index“. Kumu ja Zuga Ühendatud Tantsijate koostöös loodud õppekäik koosneb kehaliselt kaasahaaravast näitusekogemusest ja loovast liikumistöötoast.

Osalejad suunduvad koos Kumu haridustöö kuraatoriga näitusel kaugesse tulevikku, et kohtuda 22. sajandi inimestega. Seal muututakse uurijateks, kes vaatlevad ja peegeldavad tulevikuinimeste kehakeelset suhtlust. Märkavad nende sarnasusi ja erinevusi – seda nii välimuses, liikumises kui ka emotsioonides. Mänguliselt avastatakse ruumi, milles asub kunstiteos ja ruume kunstiteose sees. Pärast näituse külastamist arutatakse selle üle, milline võiks olla nende inimeste maailmavaade ning millist lugu või tunnet võiksid nad meile läbi tantsu edasi anda.

Kuna näitusel on läbivaks elemendiks tantsuline liikumine ja kehaline kogemus, siis haaratakse teosest kaasa liigutused ning suundutakse nendega edasi tegutsema töötuppa, mida juhendavad ZUGA Ühendatud Tantsijate liikmed. Seal kasutatakse ka ise töövahendina keha ning uuritakse helidega oma keha liikumist, kehaga emotsioonide väljendamist ja sõnumite edastamist.

Läbi fantaasia proovitakse läbi mitmeid loovaid liikumisharjutusi – seda nii individuaalselt kui ka rühmatööna ning arendatakse seeläbi kehalist tunnetust, sisemist keskendumisvõimet ning teistega arvestamise oskust.

Õppekäik toimub seoses ühe kaasaja huvitavama ja põnevama kunstniku Jeremy Shaw’ hiiglasliku video-, heli- valgus- ja ruumiinstallatsiooniga „Phase Shifting Index“, mis pakub jõulise nägemuse inimkonna tulevikust. Teose kulminatsioonis on vilkuv valgusmäng ning kõlab vali muusika.

Muuseumitund-töötoas lõimuvad kunsti-, inimese- ja liikumisõpetuse teemad.

Märksõnad: kaasaegne kunst, ruum, jutustus, tants, keha, emotsioonid, tehnoloogia mõju inimesele, kehavälised kogemused, inimese soov reaalsusest põgeneda

Õpilane:

  • Saab rohkem teada kaasaegse kunsti kohta
  • Uurib ja kirjeldab kunstiteose narratiivset ülesehitust
  • Väärtustab igaühe individuaalsust seoses välimuse, huvide ja tugevustega, õigust olla erinev
  • Arutleb tehnoloogia võimalike mõjude üle inimühiskonnale
  • Suudab väljendada emotsioone loova liikumise kaudu
  • Tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest
  • Osaleb rühmatöös

 

Muuseumitund-töötuba toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevustest:

  • Suutlikkust tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega; hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma väärtushinnanguid
  • Suutlikkust teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel
  • Suutlikkust ennast selgelt, asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid ning oma seisukohti esitada ja põhjendada; väärtustada kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi